Algemene voorwaarden

Uitvoering van de Algemene voorwaarden en overeenkomsten

Wim N. Bakker zal de naleving van de voorwaarden en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Persoonlijk en op deze website genoemde aanbiedingen en prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Aanmelding

Aanmelding voor mijn dienstverlening is digitaal via de website/webshop of persoonlijk bij Wim N. Bakker.
Met het inschrijven/aanmelden gaat de deelnemende partij akkoord met deze algemene voorwaarden.
Bij nieuwe klanten/deelnemers zal voor bepaalde trajecten of programma's een intake plaatsvinden, om gezamenlijk te bepalen of de dienstverlening past bij de deelnemer. Uiteindelijke besluitvorming  ligt bij Wim N. Bakker. Eventuele alternatieve zullen ook aangedragen worden, zoals bijvoorbeeld een verwijzing naar een business coach of een therapeut, mocht dit nodig zijn.

 

Betaling en levering van diensten

 • Eerste en losse sessies worden ingeval van  persoonlijk 1 op1 bijeenkomsten direct contant afgerekend of door het ter plekke betalen van een betalingsverzoek vanuit mijn bank applicatie.
 • Betaling vooraf is onderdeel van een sessie, traject of Inner-tensive om je accountable te houden
 • Van alle diensten kunt u facturen krijgen, dus ook ingeval van deelbetalingen
 • Afmeldingen van een losse sessie binnen 24 uur voor de geplande afspraak, zullen worden verrekend op basis van 1 uur bestede tijd incl. werkelijk gemaakte kosten
 • Afmeldingen van een sessie, als onderdeel in een traject, binnen 24 uur voor de geplande afspraak, kan verplaats worden en bij herhaling of als het te kort dag is kan deze komen te vervallen
 • Facturen hebben in principe allemaal een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij anders vermeld in de factuur.
 • Zonder betaling is er geen dienstverlening, tenzij anders overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd.

 

Annulering van sessie, traject, Inner-tensive

Annulering dient in ieder geval persoonlijk, dan wel telefonisch gedaan te worden en schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.

 

Aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor:

 • tijdige betalingen aan Wim N. Bakker
 • afmeldingen van afspraken om welke reden dan ook
 • voor het wel of niet in zich opnemen, maar ook noteren van hetgeen is besproken
 • aangeven van onduidelijkheden, zodat deze besproken en kortgesloten kunnen worden
 • letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan de dienstverlening van Wim N. Bakker
 • verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen gedurende de dienstverlening

 

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Wim N. Bakker gebruikt en nooit verstrekt aan derden.

 

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wim N. Bakker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om geschillen in onderling overleg te beslechten. Mocht er geen andere weg meer mogelijk zijn, zal er beroep op de rechter worden gedaan.

 

KvK nr.: 55464696  -  BTW nr.:NL.1760.66.160.B.03

Deel NU